Beplantingen en buren

Categorie: Wetgevingen

In een klein land met veel mensen per vierkante kilometer, zoals in Nederland, is de kans ontzettend groot dat je buren hebt. En zoals het goede buren betaamt dien je rekening met elkaar te houden. Niet alleen uit het oogpunt van onze normen en waarden maar omdat de wet dit zo voorschrijft.  Zo is zelfs het beplanten van uw tuin op- en nabij de gemeenschappelijke scheidslijn gebonden aan regelgeving.

De regelgeving is beschreven in:

 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheid
 • Burenrecht

In het burenrecht staat o.a. beschreven dat u niet altijd een absoluut recht op zon, licht of uitzicht zou hebben.

Het burenrecht beschrijft:

 • Regelgeving over waterafvoer;
 • Afscheiding en afsluiten van de eigen grond;
 • Hoog opschietende bomen;
 • Schuttingen;
 • Uitzicht op het erf van de buren;
 • etc.

Het burenrecht is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek (BW).
De regels van het burenrecht gelden voor zover er geen andere afspraken(erfdienstbaarheid) tussen buren zijn gemaakt.

Erfdienstbaarheid

Indien ertussen buren onderlinge afspraken(erfdienstbaarheden) zijn gemaakt die van het burenrecht afwijken dan gelden de regels uit het Burgerlijk Wetboek niet. Erfdienstbaarheden zijn dus afspraken die vastzitten aan de grond waar ze bij horen. De afspraken gaan in de regel bij verkoop mee naar de volgende buren.

Bijvoorbeeld:

 • Het recht van voetpad
 • Het recht van weg: het recht om gebruik te maken van de weg van de buren om bijv. uw eigen perceel te bereiken
 • Het recht van licht: het recht om licht te mogen ontvangen

De meeste erfdienstbaarheden zijn in een akte vastgelegd. Dit kunt u nagaan bij het Kadaster. De notaris kan u adviseren over erfdienstbaarheden.

DE PRAKTIJK

Bomen en hagen op eigen grond:

Als bomen en hagen op uw eigen grond zijn geplaatst, bent u de eigenaar ervan. Met dien verstande dat binnen een afstand van 0,5 meter vanaf de gemeenschappelijke scheidslijn geen hagen(niet hoogstammige) mogen worden geplant. Voor bomen(hoogstammige) is deze afstand zelfs gesteld op 2 meter.

De wet doet verder geen duidelijke uitspraken over de hoogte van bomen en hagen. Maar aangenomen wordt dat een boom die zonder tussenkomst van de mens een hoogte van 3 meter kan bereiken als hoogstammige beschouwd moet worden.
De wetgever gaat er verder vanuit dat een haag elk jaar herleid zal worden tot een breedte van 2 meter en een maximum hoogte van 3 meter.

Bomen en hagen op de scheidslijn:

Beplant u de scheidslijn samen met de buren dan bent u beide eigenaar. Dit heeft als gevolg dat u het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke afscheiding samen moet uitvoeren en betalen.

Hinder

Bestaat er geen erfdienstbaarheid tussen u en uw buren en:

 • Staan de bomen en hagen binnen de gestelde minimale maatvoeringen
 • Heeft u hinder van de bomen en/of hagen van uw buren omdat deze u het recht op zon, licht of uitzicht zouden ontnemen dan kunt u bij uw naaste buur het verzoek indienen om de bomen of hagen te verwijderen

Het verstandigst is het om dit eerst mondeling te doen. Wordt er door uw buren geen actie ondernomen dan kunt u het verzoek nogmaals schriftelijk kenbaar maken. Indien u buren, zelfs bij een herhaaldelijk verzoek, geen actie ondernemen kan het zinvol zijn deze zaak uit handen te geven. Ga in ieder geval nooit zelf, zonder toestemming van uw buren, kappen of zagen in de boom of haag.

In drie gevallen is “rooiingsrecht” niet van toepassing ondanks dat een boom binnen de 2 meter en een haag binnen de 0,50 meter van de gemeenschappelijke scheidslijn zijn geplant;

 • Koopt u een bestaande woning en staat de boom of haag langer dan 20 jaar binnen de gestelde maatvoering dan kunt u niet meer van uw buren eisen dat zij deze verwijderen. De vordering is dan verjaard. In dat geval ontstaat een erfdienstbaarheid op grond waarvan u de aanwezigheid van de haag of boom moet dulden
 • De eigenaar kan door een titel, bv. een overeenkomst, het recht verkregen hebben om bomen op een onwettige afstand te bezitten
 • Wanneer bomen, heesters of hagen geplant werden toen de twee aangrenzende erven nog aan dezelfde eigenaar toebehoorden: “bestemming van huisvader

Voor fruitbomen geplant als leibomen geldt een bijzondere regeling. Fruitbomen, ongeacht de soort,  mogen als leibomen geplant worden, aan elke zijde van een muur die twee erven scheidt, zonder dat een afstand moet in acht genomen worden.
Is de muur geen gemeenschappelijk eigendom, dan heeft alleen de eigenaar van de muur het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken. De buurman is dus verplicht steeds een zeer kleine afstand te laten. Hij mag geen gebruik maken van de muur en moet zijn leibomen bijvoorbeeld tegen een lat of traliewerk laten groeien.


Overhangende beplantingen en doorschietende wortels

beplan2

Als takken van bomen en hagen van uw buren over de omheining hangen dient u eerst mondeling uw buren te verzoeken om de takken te verwijderen. Wordt er door uw naasten geen actie ondernomen dan kunt u het verzoek schriftelijk kenbaar maken.
U verzoekt de buren om binnen een redelijke termijn de takken te verwijderen. Als uw buren weigeren aan uw verzoek te voldoen, kunt u de takken eventueel zelf verwijderen of dit op kosten van de buren door een bedrijf te laten doen. Hou wel rekening met het feit dat de vruchten die op de overhangende takken groeien alleen geplukt mogen worden door de eigenaar van de boom en niet door de nabuur.

Gelukkig is het met wortels die naar voedsel komen zoeken in uw tuin iets simpeler geregeld. U kunt zelf deze wortels zonder vooraf uw buren in te seinen verwijderen.

Het recht om wortels weg te hakken of takken te doen afsnijden kan niet verjaren.

Nuttige informatie:

Het Kadaster
www.kadaster.nl

Het Kadaster geeft informatie over de omvang van uw grond en over de registratie van een erfdienstbaarheid.

De Notaris
http://www.formaatnotarissen.nl

Een notaris kan u bijstaan in het geval u juridische informatie wenst. Ook voor het opstellen van de akte van erfdienstbaarheid moet u bij de notaris zijn.

Vijver

Zwembad